Vinkeln

 

 

Vinkeln Utredning och Behandlingshem är Herrgården i Andersfors avdelning för i huvudsak utredning.

Vinkeln Utredning & Behandlingshem är byggt i en vinkel, därav namnet. Förutom gemensamma utrymmen som kök och allrum består byggnaden av sex lägnheter på 40m2. Lägenheterna är därför väl tilltagna med egen toalett och duschrum. Ljudisoleringen är utmärkt varför elever ej stör varandra med t.ex. musik.

Personal


Förståndare

Speciallistläkare i barn och ungdomspsykiatri.

Psykolog / Kognitiv psykoterapeut.

Behandlingsassistenter.

Uppdrag

Utredningsmetoder varierar beroende på den unges ålder.

När den unge skrivs in på Vinkeln sker en inledande läkarundersökning som innefattar allmän kroppslig undersökning, neurologisk undersökning och psykiatrisk bedömning och därefter planeras fortsatt utredning.

Föräldrar och ev. nätverk intervjuas med frågor som vad finns det för problem?

Vad är den unge bra på, styrka?

Ärftlighet: finns det psykiatriska sjukdomar i släkten, finns det någon som har samma problem som barnet?

Familjeförhållande?

Barnomsorg/Skola?

Graviditet och förlossning?

Hälsotillstånd?

Utveckling av barnets motorik och sociala färdigheter?

Social interaktion, hur barnet fungerar ihop med andra barn och vuxna, förmågan till imitation, samlek, rollekar, ögonkontakt?

Kommunikation, språklig utveckling inklusive icke-verbal kommunikation?

Beteende, stereotypier, utbrott, fixeringar, tvång?

Utveckling av förståelse och inlärning?

Perception, varseblivning angående syn, hörsel, känsel?

ADL?

I arbetet beaktas den unges beteende, sociala funktioner och den språkliga förmågan allt i relation till ålder och mognad.

Behandling

Förutom diagnostisering och insättande av eventuell medicinering ingår: Utbildning av den unge, föräldrar och nätverk. Information om den unge till skolan.

Noggrann uppföljning efter utredning med stöd och råd till föräldrar, skola eller annan part.

Förälder kan tidvis, för utbildning (och bedömning), bo med den unge under utredningen.

Om nödvändigt behandlingsperiod på Vinkeln efter utredning

Mål

Att tillsammans med placerande socialtjänst efter utredning finna en väg för att den unge på bästa sätt ska få det stöd som är nödvändigt för en fungerande framtid och här är några förslag.

Tillsammans med sin familj?

Om detta är möjligt får familjen stöd och utbildning om aktuell problematik av Vinkeln. Återkoppling mot barn och ungdomspsykiatri i hemkommunen.

I familjehem?

Vid familjehemsplacering erbjuds kontinuerlig kontakt med hemmet och även här ges stöd och utbildning. Kontakt med familjehem kan om så önskas arrangeras genom Vinkeln.

På HVB-hem?

Vi förutsätter att den unge placeras på hem med grundläggande kunskap och erbjuder även här stöd under behandlingen i form av kontakt med läkare och psykolog.

Medicinering efter Vinkeln

Om så önskas och det är lämpligt för den unge finns möjlighet till uppföljning genom polikliniska besök efter utredning och behandling.

Psykologbedömning

Självskattningstest och WISC eller WAIS utförs så snart den unge är tillräckligt motiverad då ett dåligt mående ger orättvist resultat. Även föräldrar eller aktuellt nätverk är om möjligt behjälpliga med att fylla i skattningsformulär. Därefter sker vid behov vidare testning i samarbete med läkare.

Det finns ett antal tester och metoder som kan vara aktuella.

Vid behov tas dokumentation in från t.ex barnavårdcentral, BUP, HAB, etc.

Målgrupp

Ungdomar med eller med misstanke om neuropsykiatrisk problematik ofta i kombination med psykosociala problem.

Mycket vanligt är att diagnoserna går in i varandra som t.ex. Asperger/Adhd eller att det finns bipolär sjukdom med i problematiken.

Självskadebeteende och ätstörningar är ytterligare symtom som kvitterar ett dåligt mående.

Ålder 15 – 20 år.

Buspojke


Adress till Vinkeln

Vinkeln Utredning & Behandlingshem

Bållebergsvägen 7

820 70 Bergsjö

Personal

Telefon

070-5675000

0652-10290

Fax 0652-10299

För utredning/placering:

Thord Lange 070-5671000